Telefon:
+48 12 2990333,
+48 511 414040
Adres:
30-415 Kraków
ul Wadowicka 6/06

Zwroty produktów

Reklamacje z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą być przez Klientów składane w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a) osobiście, w siedzibie Sprzedawcy:

MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;

b) w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy:

MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;

c) w formie elektronicznej, wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: infomedtexpl@gmail.com.

Klient może złożyć reklamację korzystając z wzoru formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Jeżeli dostarczony przez Sprzedawcę Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia:

a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie lub

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a) osobiście, w siedzibie Sprzedawcy:

MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;

b) w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy:

MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;

c) w formie elektronicznej, wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: infomedtexpl@gmail.com;

d) telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z następujących numerów telefonicznych Sprzedawcy: + 48 12 299 03 30, + 48 511 414 040, + 48 511 414 080.

3. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien podać Sprzedawcy

w szczególności swoje dane, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a) powyżej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania

o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść zgłoszenia reklamacyjnego

ma charakter jedynie przykładowy i nie jest wiążąca dla Klienta, a co za tym idzie

nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.​

Prosimy wypełnić formularz

Informacje o zamówieniu
Informacje o zamówieniu z podaniem powodów zwrotu
Przeczytałem i zagadzam się - Odstąpienie od umowy