Kontakt telefoniczny:
+48 12 299 03 33
+48 511 414 040
Adres:
30-415 Kraków
ul. Wadowicka 6/06

Zwroty produktów

Nabywca:

………………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………………

(adres)

………………………………………………………

(numer telefonu, adres e-mail)

………………………………………………………

(miejscowość i data)MEDTEX sp. z o.o.

ul. Wadowicka 6/06

30-415 Kraków

Reklamowany produkt:

………………………………………………………

(nazwa i model produktu)

………………………………………………………

(data zakupu)

REKLAMACJA TOWARU Z TYTUŁU RĘKOJMI

Niniejszym informuję, iż zakupiony przeze mnie produkt jest wadliwy. Wada polega na:

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny żądam:

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

• nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)

• obniżenia ceny towaru o kwotę ……………… (słownie: ……………………………..) złotych; proszę o zwrot podanej kwoty na rachunek bankowy ……………………………………. / przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

…………………………………….. (podpis nabywcy)

Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacji przez Medtex sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6/06, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000529339, posiadającą NIP: 6772384110 i REGON 360087605, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, jako Administratora danych osobowych.

Nabywca oświadcza, że zapoznał się z informacją na temat polityki ochrony danych osobowych przez Medtex sp. z o.o. dostępną pod adresem: medtex.eu

…………………………………….. (podpis nabywcy)

*niepotrzebne skreślić

Prosimy wypełnić formularz

Informacje o zamówieniu
Informacje o zamówieniu z podaniem powodów zwrotu
Przeczytałem i zagadzam się - Odstąpienie od umowy