Kontakt telefoniczny:
+48 12 299 03 33
+48 511 414 040
Adres:
30-415 Kraków
ul. Wadowicka 6/06

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.MEDTEX.EU

ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy MEDTEX pod adresem internetowym www.medtex.eu (zwany dalej „Sklepem internetowym”).

 

1.      Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity w Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) jest MEDTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 6/06, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529339, NIP: 6772384110, REGON: 360087605, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 złotych, e-mail: infomedtexpl@gmail.com (zwana dalej „Administratorem”).

2.      Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez osoby korzystające ze Sklepu internetowego w związku z rejestracją w Sklepie internetowym.

3.      Zbiór danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4.     Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

5.     Administrator nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym z wyłączeniem sytuacji, w której dane osobowe podlegają udostępnieniu
w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego. W związku z tym Administrator ma prawo powierzać
do przetwarzania zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając
na celu możliwość realizacji zamówienia. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6.     Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

7.     Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku podmiotów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę/firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

8.     Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

polityka_bezpieczeństwa.doc