Informacja o przetwarzaniu danych RODO

OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.MEDTEX.EU ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

wersja obowiązująca od dnia 25.05.2018

Niniejsza Polityka prywatności określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy MEDTEX pod adresem internetowym www.medtex.eu (zwany dalej "Sklepem internetowym").

 1. Administratorem danych osobowych jest MEDTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 6/06, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529339, NIP: 6772384110, REGON: 360087605, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 złotych, e-mail: sklep@medtex.eu (zwana dalej "Administratorem").
 2. Administrator nie podlega obowiązkowi powołania inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Administrator jest administratorem danych osobowych powierzanych przez osoby korzystające ze Sklepu internetowego w związku z rejestracją w Sklepie internetowym, realizacją Zamówień oraz w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora
 4. Dane osobowe gromadzone są przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego w celu:
  1. zawierania w tym celu z Klientami umów sprzedaży
  2. wykonywanie umów przez spełnianie świadczenia na rzecz Klienta z tytułu zawartej umowy, do czego niezbędne jest przetwarzanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe
  3. Umożliwienia nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza, na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: (A.) rozpatrywania reklamacji i zgłaszanych roszczeń dotyczących zakupionych produktów, w tym realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi, gwarancji i odstąpienia od umowy; (B.) podejmowanie działań w związku z żądaniami dotyczącymi danych osobowych, wynikającymi z uprawnień przysługujących Klientowi, wyliczonych, (c.) ustalenia, ochrony, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń zarówno po stronie Administratora, jak i Klienta; (D.) zapewnienia stosownych zabezpieczeń danych przed ich niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do nich.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. .
 6. Administrator nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celach innych niż związanych z realizacją Zamówień i wykonaniem obowiązków wynikających z umów sprzedaży oraz związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 8. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku podmiotów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę/firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Wskazane dane obejmują zakres danych niezbędnych dla realizacji zamówień i gromadzone są w zgodzie z zasadą minimalizacji zakresu przetwarzanych danych osobowych.
 9. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
 10. Każdej osobie, o której mowa w ust. 6 powyżej, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora,
  a także prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednakże nie będzie ona mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Szczegółowe informacje w zakresie uprawnień przysługujących podmiotowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez sklep internetowy określone zostały w dokumencie: "Informacja dotycząca polityki przetwarzania danych osobowych przez Medtex sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie".
 13. .
 14. Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania, zawierający w szczególności informacje o danych administratora, celach przetwarzania danych, opisu kategorii osób, których dane dotyczą, kategorii przetwarzanych danych osobowych.
 15. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta powierzone w związku z zawarciem umowy sprzedaży przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z kolei w odniesieniu do danych przekazanych wyłącznie w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego - do czasu wniesienia przez Klienta Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora.
 16. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 17. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 18. Administrator używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.
 19. Cookies (czyli tzw. "ciasteczka") są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych, które umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie.
 20. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
 21. a) identyfikacja użytkownika jako zalogowanego w Sklepie Internetowym;
 22. b) umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
 23. c) rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
 24. d) zachowanie personalizacji strony, ustawień języka;
 25. e) lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkownika;
 26. f) prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego.
 27. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 28. Kontaktowanie się z Administratorem we wszystkich sprawach, o których mowa w niniejszym dokumencie może odbywać się w formie pisemnej na adres: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków bądź w formie elektronicznej na adres: info@medtex.eu
 29. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.medtex.eu w celu informacyjnym.

Menu

Udostępnij

QR kod

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się