Regulamin

1 INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy MEDTEX działający pod adresem www.medtex.eu prowadzony jest przez podmiot: 

MEDTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 6/06, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529339, NIP: 6772384110, REGON: 360087605, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 złotych

Kontakt:

telefon: + 518 313 229, + 48 511 414 040,

e-mail: sklep@medtex.eu

Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest możliwy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 08:00 - 18:00. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.

DEFINICJE

Sprzedawca - podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedawcą jest MEDTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie (30-415) przy ul. Wadowickiej 6/06, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529339, NIP: 6772384110, REGON: 360087605, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 złotych

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca ze Sklepu internetowego

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22Kodeksu cywilnego

Konto - elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez Klienta zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego MEDTEX działającego pod adresem internetowym www.medtex.eu

Serwis internetowy, Sklep internetowy, Serwis, Sklep - polską platformę internetową dostępną pod adresem www.medtex.eu służącą do sprzedaży Towarów
za pośrednictwem Internetu

Towar - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie internetowym; właściwości poszczególnych Towarów są uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podczas składania przez Klienta zamówienia.

OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi:
 2. umożliwiające Klientom założenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym;
 3. umożliwiające składanie zamówień bez konieczności posiadania Konta w Sklepie internetowym, za pośrednictwem formularza zamówienia;
 4. zamieszczanie opinii na temat produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego poprzez udostępnienie opcji "Napisz recenzję";
 5. porównywanie produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego poprzez udostępnienie opcji "Do porównania";
 6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
 7. dostęp do Internetu;
 8. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail);
 9. przeglądarka internetowa: Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;
 10. włączona obsługa cookies w przeglądarce;
 11. włączona obsługa skryptów w przeglądarce
 12. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 13. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 14. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 15. Z korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną nie wiążą się żadne szczególne zagrożenia, a w trakcie korzystania z tych usług nie jest wprowadzane do systemu teleinformatycznego Klienta żadne oprogramowanie lub dane nie będące składnikiem treści usługi świadczonej przez Sprzedawcę.
 16. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 17. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 18. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz
  z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 19. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 20. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 21. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 22. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 23. Klientami Sklepu internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 24. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja Konta umożliwia dostęp do historii dotychczasowych zamówień dokonanych po zalogowaniu się do tego Konta oraz zapisanie danych teleadresowych Klienta bez konieczności każdorazowego ich wpisywania przy dokonywaniu kolejnych zamówień.
 2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie internetowym należy:
  1. wypełnić elektroniczny formularz rejestracji uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie następujących danych:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, adres poczty elektronicznej
  (e-mail),
   numer telefonu, hasło, powtórzenie wpisanego hasła - w przypadku konsumentów;
 • firma lub nazwa, siedziba i adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP), hasło, powtórzenie wpisanego hasła - w przypadku podmiotów niebędących konsumentami.

W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login.

 1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin,
 1. wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedawcę świadczenia drogą elektroniczną, polegającego na założeniu Konta oraz realizacji i obsługi zamówień, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: "RODO").
 2. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień
  w Sklepie internetowym.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, przy czym po dokonaniu rejestracji dane te mogą być przez Klienta zmienione.
 4. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, są nieodpłatne.
 5. W celu usunięcia Konta ze Sklepu internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej: kontakt@medtex.eu z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

 1. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Serwis umożliwia złożenie zamówienia i dokonanie zakupu zarówno po bezpłatnym zarejestrowaniu i zalogowaniu się na swoje Konto, jak i bez konieczności rejestracji
 3. Rejestrując się lub składając zamówienie bez rejestracji Konta, Klient gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
 5. wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku;
 6. podania danych niezbędnych do złożenia zamówienia:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, adres poczty elektronicznej
  (e-mail),
   numer telefonu, hasło, powtórzenie wpisanego hasła - w przypadku konsumentów;
 • firma lub nazwa, siedziba i adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP), hasło, powtórzenie wpisanego hasła ? w przypadku podmiotów niebędących konsumentami,

o ile dane te nie zostały podane przez Klienta przy założeniu Konta;

 1. wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
 2. wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ust. 4 pkt b) powyżej;
 3. wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
 4. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę dla celów związanych z realizacją Zamówienia i potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje w momencie kliknięcia przez Klienta ikony "Zamawiam i płacę" albo "Zamawiam i płacę przy odbiorze", w zależności od wyboru formy płatności i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia oraz informacje o polityce ochrony danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.
 7. W sytuacji braku możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę całości zamówienia z przyczyn przez niego niezawinionych Sprzedawca jest obowiązany poinformować o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo:
  1. dokonać wyboru innego Towaru znajdującego się w ofercie Sprzedawcy;
  2. wyrażenia zgody na częściową realizację zamówienia;
  3. zrezygnować z realizacji całego zamówienia.
 8. Klient może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów, wysyłając Sprzedawcy wiadomość elektroniczną o treści wyraźnie wskazującej na wolę zmiany lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej: kontakt@medtex.eu.
 9. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w § 6 ust. 1 a) i b) poniżej, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 14 dni od dnia anulowania lub zmiany zamówienia.
 10. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 11. Sprzedaż Towarów dokumentowana jest przez Sprzedawcę poprzez wystawiane faktur VAT lub paragonów fiskalnych - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.

6 SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności wyłącznie w następujący sposób:
  1. płatność za pośrednictwem serwisu PayU - przed odbiorem zamówionego Towaru (przedpłata);
  2. płatność przelewem - przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany podczas składania zamówienia (przedpłata);
  3. płatność "za pobraniem" - przy odbiorze zamówionego Towaru.
 2. Wybór formy płatności "za pobraniem" nie jest możliwy w przypadku zamówień na adres dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej niż płatność "za pobraniem", warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Sprzedawca przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.

SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

 1. Cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego nie obejmuje kosztów dostawy. Do ceny Towaru doliczany jest koszt dostawy, którego wysokość wskazana jest
  w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 2. Dostawa zamówionego przez Klienta Towaru odbywa się w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  3. za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost;
  4. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

Dostępne dla danego zamówienia opcje dostawy Towaru wskazane są w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.

 1. Odbierając przesyłkę dostarczaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek dokonać sprawdzenia, czy opakowanie, w którym znajduje się zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli taka sytuacja zaistniała należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zakupiony Towar został uszkodzony, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności osoby wydającej przesyłkę sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Odbierając przesyłkę w paczkomacie InPost, Klient ma obowiązek dokonać sprawdzenia, czy opakowanie, w którym znajduje się zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli taka sytuacja zaistniała należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zakupiony Towar został uszkodzony, należy złożyć reklamację kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Towar.
 4. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych i jest liczony do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta w sposób przez niego wybrany w trakcie składania zamówienia.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić

 1. od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  • osobiście, w siedzibie Sprzedawcy: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;
  • w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;
  • w formie elektronicznej, wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@medtex.eu.

Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. c) powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego zostało złożone przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu internetowego na następujący adres: MEDTEX z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu internetowego.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą być przez Klientów składane w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  • osobiście, w siedzibie Sprzedawcy: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;
  • w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;
  • w formie elektronicznej, wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@medtex.eu

Klient może złożyć reklamację korzystając z wzoru formularza reklamacyjnego Jeżeli dostarczony przez Sprzedawcę Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia:

 1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie lub
 2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 1. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  • osobiście, w siedzibie Sprzedawcy: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;
  • w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;
 1. w formie elektronicznej, wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@medtex.eu;
 2. telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z następujących numerów telefonicznych Sprzedawcy: + 48 12 299 03 33, + 48 511 414 040, + 48 511 414 080.
 3. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien podać Sprzedawcy w szczególności swoje dane, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a) powyżej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść zgłoszenia reklamacyjnego ma charakter jedynie przykładowy i nie jest wiążąca dla Klienta, a co za tym idzie nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

11 POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 3. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 4. W przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

 12 DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z realizacją zamówień.
 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz wykonywania obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i z potencjalnych związanych z nią roszczeń, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z polityką prywatności stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Szczegółowy zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klienta oraz uprawnień przysługujących Klientowi z tego tytułu zawiera "Informacja dotycząca polityki przetwarzania danych osobowych przez Medtex sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie", która stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

13 ZMIANY REGULAMINU

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje Klientów o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta oraz komunikatu na stronie głównej Sklepu internetowego. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Klient może usunąć Konto z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Klient nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin przed wejściem w życie zmienionego regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Klienta od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Zmiana danych osobowych lub danych kontaktowych Sprzedawcy nie wymaga stosowania przez Sprzedawcę procedury opisanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Sprzedawca jest jednak zobowiązany powiadomić Klientów o takich zmianach.

14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany bez pisemnej zgody Sprzedawcy w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze.
 4. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Załączniki do Regulaminu:
  1. Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy
  2. Załącznik nr 2 - Formularz reklamacji Towaru z tytułu rękojmi
  3. Załącznik nr 3 - Polityka prywatności oraz informacja dotycząca polityki przetwarzania danych osobowych przez Medtex sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW Załączniki 1-3

Menu

Udostępnij

QR kod

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się