Zwroty i reklamacje

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  1. osobiście, w siedzibie Sprzedawcy: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;
  2. w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy: MEDTEX sp. z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków;
  3. w formie elektronicznej, wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@medtex.eu.

Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy (na końcu strony)

 1. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. c) powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego zostało złożone przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu internetowego na następujący adres: MEDTEX Sp z o.o. ul. Wadowicka 6/06, 30-415 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu internetowego.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Możliwość odstąpienia od umowy przez kupującego wyrobów uciskowych jest ograniczona

(Ze względów higienicznych nie można zwracać: rajstop, pończoch, podkolanówek, skarpetek oraz majtek dla ciężarnych)

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy:

kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne

Przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy :  Formularz odstąpienia

Formularz reklamacji: Formularz reklamacji

Menu

Udostępnij

QR kod

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się